Please select your preferred language:

Escadra Bulgaria English version web pageBG | България

Combat Academy - best shooting range in Bulgaria
 
Search:
 
 
First Aid courses
Вносител на Thule
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
 за Парамедик PRO
за Парамедик PRO
For detailed information about that course, please send your inquiry here!!

Description  

Марка: Курс

Описание: Курс за професионален Парамедик. Основната задача на Парамедика е оказване на незабавна помощ при внезапно възникнала промяна в здравословното състояние на човек. Целта е моментална реакция с цел предотвратяване на смърт, тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи. Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.  Парамедикът работи самостоятелно или съвместно с медицински специалисти, в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип.


Професионална реализация:

Със заповед № РД 09 1805/09.12.2011 г. на министъра на образованието, науката и младежта списъкът на професиите за 
професионално образование и обучение е допълнен с професията "Парамедик" с код 7230301 

Описание на специалността "Парамедик": Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ.
2-ра степен на професионална квалификация.

Продължителност на обучението: 660 учебни часа.

При подготовката на „парамедици”, обучението е насочено главно към овладяване на знания в областта на основни медицински манипулации по време на спешната помощ на пациента. 
Това обучение е подходящо за всички водачи на линейки, персонала, който ги обслужва, както и за екипите, работещи в НСО, НСПАБ, КАТ Пътна полиция, "Гражданска защита” както и за всички служители към аварийни спасителни екипи и санитарни инструктори.

Професионалният курс за „Парамедик” ви предоставя по-добра възможност за започване на работа в Международните цивилни и военни мисии зад граница.

След  завършване на обучението се получава „Свидетелство за професионална квалификация” което е валидно както в Република България така и във всички държави от Европейския съюз. Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.

Обучението се извършва по утвърден от НАПОО учебен план изготвен от доказали се специалисти в сферата на Спешната медицинска помощ.